หน้าแรก / ภารกิจสำนักฯ / บุคคลากร / คลังความรู้ / ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใู้จ/ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร /การจัดการความรู้ (KM) / Smart Saving Group : SSG / เว็บไซต์เดิม
ทุนชุมชน
ทุนที่ไม่ใช่เงิน
ทุนการเงิน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กองทุนชุมชน / เครือข่าย
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประเภทสื่อ
แผ่นพับ
ทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ
สื่องานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำร
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เหตุผล / ความจำเป็น
หลักสูตร
รายชื่อ
ดาวน์โหลด
รงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หตุผล / ความจำเป็น
หลักสูตร
รายชื่อ
ดาวน์โหลดโปรแกรมวิเคราะห์ทุนชุมชน
มุมน่ารู้
เคล็ดลับ
ถอดบทเรียน
ห้องสมุดทุนชุมชน
แบบประเมินสุขภาพกลุ่มออมทรัย์ฯและกข.คจ.
 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านขวัญชัย วงศ์นิติกร ให้สัมภาษณ์รายการทางออกประเทศไทย ทางช่อง 11

วีดีโอการ์ตูนโครงการพัฒนาทุนชุมชน
ตามแนวพระราชดำร
สารคดีโครงการพัฒนาทุนชุมชน
ตามแนวพระราชดำร

 

 

เอกสารแนะนำ

คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการดำเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสำหรับ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

บทความน่าสนใจ

1. ทุนชุมชนตามแนวพระราชดำร

2. รูปแบบและวิธีการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ

โดย : นายกฤษณพงษ์ จุฑะกนก

คู่มือการบริหารจัดการและการจัดระดับการพัฒนา
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
new

save

แนวทางการส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (แก้ไขเพิ่มเติม)

หนังสือสั่งการ / ประกาศ

slidแนวทางการดำเนินการคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้บริการ (SLA) ..22..11 สิงหาคม 2558 new

slidประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ..22..27./พ.ย../2557

slidประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง จ้างเอกชนดำเนินการโครงการสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรม ศูนย์ให้บริการความรู้ สาธิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการส่งเสริมวิชาชีพศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน)..22...21/พ.ย../2557

slidเอกสารและสื่อประกอบการประชุมเชิงปฏิับัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group ..22...19/พ.ย../2557

slidหนังสือเรื่องการรับรองฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพยเ์๋พื่่อการผลิต..22...20/ส.ค../2557

slidการดำเนินโครงการเสริมสร้างพลังการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๗.๕/ว ๐๖๕๗ โหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบ..22...16/พ.ค./2557

slidการดำเนินโครงการเสริมสร้างพลังการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๗.๕/ว ๐๖๕๖ โหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบ..22...16/พ.ค./2557

slidเรื่อง การสำรวจข้อมูลและรับรองคุณสมบัติเพื่อขึ้นทะเบียนของกลุ่มออมทรัพย์ฯของกรมการพัฒนาชุมชน ..22..28/มี.ค./2557

slidระเบียบแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(หลักกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับโครงการ กข.คจ.)..22..20/ธ.ค./2556

slidแนวทางการดำเนินกิจกรรม แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบ..22...20/ธ.ค./2556

slidการสำรวจข้อมูลและรับรองคุณสมบัตเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน...แบบรายงาน227/ต.ค./2556

slidโปรแกรมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกองทุน กข.คจ. 22...22..1/ก.ย./2556

slidเรื่องการสำรวจข้อมูลและรับรองคุณสมบัติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยการสนับสนุนของกรมc1...... c1..... c127/ส.ค./2556

slidเรื่องขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลc1 1/พ.ค./56

slidประกาศกรมฯ เรื่อง จ้างทำเอกสารสำหรับส่งเสริมสนับการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต c122/เม.ย./56

slidประกาศกรมฯ เรื่อง จ้างทำสื่อการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว (animation) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดหการทุนชุมชน c122/เม.ย./56

slidแนวทางการเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีc1 5/เม.ย./56

slidทบทวนแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ที่ มท ๐๔๐๗.๔/ว ๐๕๑๕) 27/มี.ค./56 สิ่่งที่ส่งมาด้วย ๑-๓ c1

slidแจ้งปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการภาายในกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี ๒๕๕๖ (มท ๐๔๐๗๒./ว ๐๕๐๒ ) 22/มี.ค./56

slidการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทุนชุมชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (มท ๐๔๐๗/ว ๐๔๙๓) เอกสารแนบc1 21/มี.ค./56

slidคู่มือการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพฯc1 15/มี.ค./56

slidแต่งตั้งผู้แทนและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการคณะติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัด(นร ๐๔๐๑/ว ๓๕๑๑)c1 13/มี.ค./56

slidการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ ตำบล (เอกสารแนบ) c1(มท.๐๔๐๗.๓ ว๐๓๕๕) 11/มี.ค./56

slidแนวทางการส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต c1(แก้ไขเพิ่มเติม) 6/มี.ค./ 56

slidโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เอกสารแนบc1 (มท.๐๔๐๗.๔/ว๐๑๑๖) 5 /มี.ค./ 56

slidเรื่องประเด็นถาม-ตอบเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 20 ประเด็น เพื่อไขข้อสงสัย (20/ก.พ./56)c1

slidเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมทางการเงิน (ด่วนที่สุด)c1

slidบันทึกความร่วมมือ(MOU)การดำเนินงานของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนc1

slidคู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพยเพื่อการผลิตสำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนc1

slidโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตc1

slidโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ทุกจังหวัด ยกเว้น จ.สมุทรสาคร)c1

slidระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๕ c1

 

นายประมวล มุ่งมาตร
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

พูดคุยเสวนากับ
ผอ.ประมวล


cdd
vocab
ges
family
mahad
test
aec
eb
55
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพย์ 0-2141-6374 http://www.fund.cdd.go.th webmaster: snakeple85@hotmail.com