กรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบายสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการ
จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา เพื่อให้เป็น
องค์กรในการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
โดยการบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกัน ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 312 แห่ง
ในปี พ.ศ. 2554 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันฯ อยู่ในขอบข่าย
ที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้เอง อีกทั้งเป็นองค์กรกลางของชุมชนที่มีบทบาทหน้าที่
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนชุมชนอย่างแท้จริง กรมฯ จึงได้ยกเลิกการใช้
คู่มือการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ที่ได้จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2552
(เอกสารเล่มสีม่วง) และได้จัดพิมพ์เอกสารแนวทางการดำเนินงานสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน ฉบับปรับปรุงเล่มนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำ คณะกรรมการกลุ่ม
องค์กร กองทุนการเงินชุมชน ได้ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการดำเนินงานสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ชุมชนต่อไป

Image courtesy of admin | คลังความรู้ทุนชุมชน

Comments are closed.