จุดประสงค์ของการผลิตเอกสารแนวทางเล่มนี้ก็เพื่อเป็นการขยายผลแนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยรวบรวมและปรับปรุงจากคู่มือ แนวทาง ระเบียบ ตลอดจนหนังสือสั่งการ และคัดลอกองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน (KM Blog) ซึ่งเนื้อหาสาระที่เป็นข้อคิด/แนวทางนำมาเรียบเรียงรวบรวมไว้ในเอกสารให้ครอบคลุมความเป็นมา วัตถุประสงค์ ความสำคัญ ตลอดจนวิธีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่างง่ายๆ  เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักคิดของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในชุมชน อย่างแท้จริงซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยเฉพาะพัฒนากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ และผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจและเห็นข้อดีของการมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในชุมชนอย่างถ่องแท้ แล้วนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลในพื้นที่ อันจะส่งผลให้ “ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” ต่อไป

 

Image courtesy of admin | คลังความรู้ทุนชุมชน

Comments are closed.