ตราสัญลักษณ์

กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตั้งแต่  พ.ศ. 2517 โดยการนำของศาสตราจารย์ ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของสหกรณ์การเกษตรเครดิตยูเนี่ยน และสินเชื่อเพื่อการเกษตร
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517 ที่บ้านในเมือง หมู่ 3 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล และบ้านขัวมุง หมู่ 6 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ดำเนินการภายใต้ปรัชญา “ใช้หลักการออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ทำให้คนมีคุณธรรม  5 ประการ คือ 1) ความซื่อสัตย์ 2) ความเสียสละ 3) ความรับผิดชอบ 4) ความเห็นอกเห็นใจ 5) ความไว้วางใจในหมู่สมาชิก
เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนำมาดำเนินกิจกรรม 4 ด้าน 1) แหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ 2) ดำเนินธุรกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 3) การสงเคราะห์และสวัสดิการ 4) พัฒนาศักยภาพกรรมการและสมาชิก

หมวด 1หนังสือ/ ระเบียบ/คู่มือ/แนวทาง

หมวด 5 สื่อนำเสนอ

หมวด 9 e – book

หมวด 2 บุคคล/ผู้เชี่ยวชาญ

หมวด 6 แหล่งเรียนรู้/ดูงาน

หมวด 10 VDO

หมวด 3 ข้อมูล/สถิติ/แผนภูมิ

หมวด 7 ผลงานศึกษา/วิจัย

หมวด 11 เสียง

หมวด 4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมวด 8 TOP TEN

Image courtesy of admin | คลังความรู้ทุนชุมชน