สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน คือ สถาบันทางเศรษฐกิจฐานรากที่จัดตั้งขึ้นจากการบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการของกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินต่าง ๆ ร่วมกันบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนเพื่อให้เกิดการใช้เงินทุนในชุมชนอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากเงินทุนชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการบูรณาการด้านการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย  เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการกองทุนและเงินทุนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าที่หลัก  จัดระบบการบริหารจัดการกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกกองทุนและชุมชน
ประโยชน์  :  1.กลุ่มองค์กร กองทุนการเงินในหมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง (ร่วมกันบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ,ป้องกันการสูญหาย)
2.การบริหารจัดการกองทุนชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (แก้ไขปัญหาความยากจน(ปรับโครงสร้างหนี้) ,ชุมชนมีการจัดสวัสดิการ)
ที่มา : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นสมาชิกและเป็นแกนนำในการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โดยทุกกลุ่มเป็นสมาชิกและยังดำเนินกิจกรรมของตนเองอยู่เช่นเดิม
ขั้นตอนการจัดตั้ง  :
ขั้นตอนที่ 1 เผยแพร่แนวคิด แนวทางการดำเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย(ประธานกลุ่ม กรรมการ ผู้แทนองค์กรกองทุนชุมชน และผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีการพัฒนา(ธนาคาร ธ.ก.ส./ออมสิน /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น))
ขั้นตอนที่ 2 สำรวจวิเคราะห์ข้อมูลกองทุนชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเตรียมการวางแผนการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (กองทุนต่างๆที่เข้าร่วม,จัดหาสถานทีดำเนินการ ฯลฯ)
ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โดยการประชุมประธานกลุ่ม/กรรมการ/ผู้แทนองค์กรกองทุนชุมชนที่ได้รับมอบอำนาจเป็นผู้แทนกลุ่มสมัครเป็นสมาชิกสถาบันฯ และผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีการพัฒนา เพื่อดำเนินการ เลือกคณะกรรมการบริหาร ร่างระเบียบข้อบังคับ กำหนด/วางแผนการจัดทำกิจกรรมของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

เครื่องมือ เกี่ยวกับการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
  หมวดที่ 1  เอกสาร หนังสือ คู่มือ แนวทาง
  หมวดที่ 2 สื่อPower Point
  หมวดที่ 3  สื่อวิดิโอ
  หมวดที่ 4 สื่อแผ่นพับ/ป้ายไวนิล
  หมวดที่ 5 ถอดบทเรียนสถาบันและเครือข่าย
  หมวดที่ 6 ฐานข้อมูล สถิติ แผนภูมิ
  หมวดที่ 7  หลักสูตรการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี 57

Image courtesy of admin | คลังความรู้ทุนชุมชน