ตราสัญลักษณ์

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2544 โดยจัดสรรเงินให้หมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับฐานรากของประเทศ โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเอง ผ่านกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการคน เงินทุนและทรัพยากรต่างๆ ด้วยตนเอง และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และความจำเป็นเร่งด่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนา “คน” และ “การเรียนรู้” เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้าง “ความเข้มแข็ง” ของหมู่บ้านและชุมชนให้ยั่งยืน

หมวด 1 หนังสือ/คู่มือ/แนวทาง

หมวด 5 สื่อนำเสนอ

หมวด 9 ปัญหากฎหมาย

หมวด 2 ระเบียบ/กฎหมาย

หมวด 6 แหล่งเรียนรู้/ดูงาน

หมวด 10  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

หมวด 3 ข้อมูล/สถิติ/แผนภูมิ

หมวด 7 e – book

หมวด 4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมวด 8 คำพิพากษาศาลฎีกา

Image courtesy of admin | คลังความรู้ทุนชุมชน