มาแล้วสื่อการดำเนินงานกองทุนชุมชน

มาแล้วสื่อการดำเนินงานกองทุนชุมชน
26/09/2012
ข่าวความเคลื่อนไหว

สำนักฯ ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนากองทุนชุมชน จึงได้ดำเนินการผลิตสื่อต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง หนังสือ แผ่นพับ วีดิทัศน์ …อ่านต่อ

ออกแล้วจ้า…ของฝากอาจารย์อ้อ (สุธาสินี สีขำ) ชุดใหม่ล่าสุด

09/08/2012
ข่าวความเคลื่อนไหว

ชุดที่ 28 องค์ความรู้เรื่องทุนชุมชน ชุดที่ 29 การจัดการความรู้ “เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการทุนชุมชน” ชุดที่ 30 คลังข้อมูลทุนชุมชน …อ่านต่อ

รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์ศึกษาฯห้วยฮ่องไคร้)

รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์ศึกษาฯห้วยฮ่องไคร้)
11/07/2012
ข่าวความเคลื่อนไหว

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อกำเนิดจากการที่ได้รับพระราชดำริ เมื่อวัน11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ที่พระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ …อ่านต่อ

รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์ศึกษาฯห้วยทราย)

รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์ศึกษาฯห้วยทราย)
18/05/2012
ข่าวความเคลื่อนไหว

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุ่งเน้นการศึกษาแนวทาง วิธีการที่จะพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม โดยพยายามหาวิธีการจะให้เกษตรกร มีส่วนในการปลูก ปรับปรุง และรักษาสภาพป่าพร้อมกับมีรายได้ และผลประโยชน์จากป่าด้วยในขณะเดียวกัน และได้ใช้แผนแม่บท ฉบับที่ …อ่านต่อ

รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์ศึกษาฯอ่าวคุ้งกระเบน)

รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์ศึกษาฯอ่าวคุ้งกระเบน)
17/05/2012
ข่าวความเคลื่อนไหว

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับชายทะเล ต้นไม้ต่าง ๆ ชายทะเล และปลา การประมง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ใช้แผนแม่บท ฉบับที่ …อ่านต่อ

ออกแล้ว…ของฝากอาจารย์อ้อ ชุดล่าสุด

ออกแล้ว…ของฝากอาจารย์อ้อ ชุดล่าสุด
08/05/2012
ข่าวความเคลื่อนไหว

ชุดที่ 26 การจัดการความรู้ทุนสังคมแหล่งการเรียนรู้ ชุดที่ 27 เทคนิคการจัดทำสื่อทุนชุมชน แผ่นพับที่น่าสนใจ Image courtesy of …อ่านต่อ

เอกสารแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เอกสารแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
11/04/2012
ข่าวความเคลื่อนไหว

เอกสารแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Image courtesy of admin | คลังความรู้ทุนชุมชน

ดาวน์โหลดไฟล์สมุดตรวจสุขภาพทางการเงิน

ดาวน์โหลดไฟล์สมุดตรวจสุขภาพทางการเงิน
11/04/2012
ข่าวความเคลื่อนไหว

ไฟล์สมุดตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ กข.คจ. ขนาด A4 หมายเหตุ : สมุดฉบับจริงจะส่งถึงจังหวัดประมาณวันที่ 27 เมษายน …อ่านต่อ

เพลงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต + VTR + สาร อพช.

เพลงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต + VTR + สาร อพช.
24/02/2012
ข่าวความเคลื่อนไหว

ดาวน์โหลด  MV เพลงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เวอร์ชั่น 2012  MP 3 ดาวน์โหลด VTR กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต …อ่านต่อ

หนังสือแนวทางการดำเนินงานสถาบันฯ ฉบับปรับปรุง

หนังสือแนวทางการดำเนินงานสถาบันฯ ฉบับปรับปรุง
23/12/2011
ข่าวความเคลื่อนไหว

กรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบายสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการ จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา เพื่อให้เป็น องค์กรในการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่ม …อ่านต่อ